Kategoria: Kategorie tekstów
Data dodania: 14 kwietnia 2011 10:33

Regulamin dla Pracowników i Klientów Indywidualnych

 

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia, jeżeli nic innego wyraźnie nie wynika z treści Regulaminu, oznaczają:

 • Program Partnerski – program motywacyjny „MultiAtrakcja&Integracja” skierowany do Pracowników w ramach umowy między Właścicielem Serwisu, a Firmą i polegający na udzieleniu Pracownikom upustu na Usługi w wysokości ustalonej dla Pracowników;
 • Odpowiednik Programu Partnerskiego – program skierowany do Klientów Indywidualnych, polegający na udzieleniu im przez Użytkowników upustu na Usługi w wysokości do 10%;
 • Firma – podmiot, nie będący Atrakcją Partnerską, który uczestniczy w Programie Partnerskim;
 • Pracownik – osoba fizyczna, której Firma przyznała prawo do korzystania z Programu Partnerskiego i dla której Właściciel Serwisu wygenerował login i hasło uprawniające do zalogowania w Serwisie i korzystania z upustów na Usługi;
 • Klient Indywidualny – osoba fizyczna, nie będąca Pracownikiem, która dokonała rejestracji w Serwisie i tym samym nabyła prawo do upustów przeznaczonych dla Klientów Indywidualnych w ramach Odpowiednika Programu Partnerskiego.
 • Atrakcja Partnerska – impreza, miejsce, bądź obiekt opisany w Serwisie, w ramach których Użytkownik świadczy Usługi;
 • Użytkownik - właściciel Atrakcji Partnerskiej, bądź Osoba przez niego upoważniona;
 • Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
 • Serwis – serwis internetowy CzasAtrakcji.pl;
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania przez Pracowników, osoby towarzyszące oraz Klientów Indywidualnych z Programu Partnerskiego oraz Odpowiednika Programu Partnerskiego, w tym prawa i obowiązki Pracowników oraz Klientów Indywidualnych;
 • Usługa – każda usługa świadczona przez Użytkownika w ramach Atrakcji Partnerskiej, na jaką Użytkownik udzielił Pracownikom, osobom im towarzyszącym oraz Klientom Indywidualnym upusty;
 • Właściciel Serwisu – firma „Robis” Izabela Dziedzic, 41-200 Sosnowiec, ul. Struga 1, przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sosnowca  pod nr ewidencyjnym 35498, REGON 273524020, NIP 5732572891;

 

2.  ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRACOWNIKÓW ORAZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

a) Liczba i rodzaj Atrakcji Partnerskich oraz liczba, rodzaj i ceny Usług mogą ulegać zmianie. Pracownik oraz Klient Indywidualny oświadczają, iż zrzekają się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu w stosunku do Właściciela Serwisu.

b) Warunkiem skorzystania z upustu na Usługę w ramach Atrakcji Partnerskiej będzie okazanie Użytkownikowi kuponu rabatowego wydrukowanego z Serwisu oraz dowolnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego, że Pracownik lub Klient Indywidualny jest właścicielem danego kuponu rabatowego. Osoby towarzyszące Pracownikowi w liczbie nieprzekraczającej 5 osób, mogą wykorzystać przysługujący im upust wysokości 10% tylko w przypadku jednoczesnego wykorzystania kuponu rabatowego przez Pracownika w danej Atrakcji Partnerskiej.

c) Pracownik oraz Klient Indywidualny nie mogą przenosić uprawnień do upustów wynikających z kuponu rabatowego na osobę trzecią pod rygorem bezterminowego odebrania praw do uczestniczenia w Programie Partnerskim i/lub Odpowiedniku Programu Partnerskiego. Właściciel Serwisu może w takim przypadku żądać od Pracownika lub Klienta Indywidualnego naprawienia poniesionej szkody oraz zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł. Dopuszczalne jest natomiast, aby Pracownik przeniósł prawa wynikające z kuponu rabatowego na osobę trzecią po spełnieniu warunków Punktu 2 (b) oraz 2 (m).

d) Posiadanie kuponu rabatowego nie oznacza rezerwacji Usługi. Pracownik oraz Klient Indywidualny we własnym zakresie powinni dokonać rezerwacji Usługi przez bezpośredni kontakt z Użytkownikiem. W przypadku niektórych Atrakcji Partnerskich, kupon rabatowy może nie zostać zrealizowany bez wcześniejszej rezerwacji. Ryzyko w tym zakresie obciąża Pracownika i Klienta Indywidualnego.

e) Upusty w ramach Programu Partnerskiego, a także Odpowiednika Programu Partnerskiego nie sumują się.

f) W celu uzyskania rabatu właściwego dla Wejścia Grupowego, konieczne jest, aby wszyscy Pracownicy posiadali kupony rabatowe wydrukowane w tym samym dniu. Data wydruku jest wskazana na każdym kuponie rabatowym.

g) Kupony rabatowe mogą być realizowane we wskazanym na nich okresie ważności, czyli terminie do 7 dni od daty ich wydrukowania.

h) Pracownik będzie mógł w ramach danej Atrakcji Partnerskiej zrealizować tylko jeden kupon rabatowy dziennie. Nie ma limitu w zakresie wykorzystywania danego dnia przez jednego Pracownika oraz Klienta Indywidualnego kuponów rabatowych w różnych Atrakcjach Partnerskich.

i) Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za zachowanie Użytkownika, zarówno wobec Pracowników, osób im towarzyszących jak i Klientów Indywidualnych, w szczególności Właściciel Serwisu nie odpowiada za jakość Atrakcji Partnerskich oraz Usług, a także za jakość informacji umieszczonych przez Użytkownika w opisie Atrakcji Partnerskiej.

j) Właściciel Serwisu może odebrać Pracownikowi oraz Klientowi Indywidualnemu prawo do korzystania z Programu Partnerskiego oraz Odpowiednika Programu Partnerskiego blokując jego login i hasło, w przypadku uzasadnionych podejrzeń w stosunku do  Pracownika lub Klienta Indywidualnego o działanie niezgodne z Regulaminem.

k) Właściciel Serwisu zobowiązuje się dbać o sprawność techniczną Serwisu umożliwiającą Pracownikom na korzystanie z Programu Partnerskiego oraz Klientom Indywidualnym z Odpowiednika Programu Partnerskiego. Właściciel Serwisu jest zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przyczynami niezależnymi od Właściciela Serwisu oraz przerwy związane modernizacjami lub innymi koniecznymi ingerencjami w Serwis w celu poprawy jego funkcjonowania, bądź naprawy zidentyfikowanych błędów w działaniu. Sytuacja ta nie ma wpływu na czas, na jaki Pracownicy i Klienci Indywidualni otrzymali prawa do uczestniczenia w Programie Partnerskim i Odpowiedniku Programu Partnerskiego. Właściciel Serwisu zobowiązuje się prowadzić prace modernizacyjne Serwisu w taki sposób, aby niedostępność Serwisu dla Pracowników i Klientów Indywidualnych była maksymalnie krótka.

l) Pracownik oraz Klient Indywidualny zobowiązani są przestrzegać regulaminu obowiązującego w Atrakcji Partnerskiej, z której Usług korzystają.

m) W przypadku korzystania z rabatu właściwego dla Wejścia Grupowego, warunkiem wykorzystania kuponu rabatowego przez Pracownika jest złożenie własnoręcznego podpisu w Atrakcji Partnerskiej zgodnego z kartą wzorów podpisów przekazaną Właścicielowi Serwisu przez Firmę. Właściciel Serwisu ma prawo wprowadzić konieczność dodatkowych potwierdzeń wykorzystania kuponów rabatowych przez Pracowników.

n) W sprawach nieuregulowanych w Umowie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu serwisu www.czasatrakcji.pl, dostępnego pod adresem: www.czasatrakcji.pl oraz Zasady działania Programu Partnerskiego będące załącznikiem do umowy między Firmą zatrudniającą Pracownika a Właścicielem Serwisu (Firma zobowiązana jest udostępnić Pracownikom Zasady działania programu Partnerskiego). W pozostałych kwestiach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

o) Pracownik uczestniczy w programie Partnerskim w okresie na jaki Firma podpisała umowę z Właścicielem Serwisu. W momencie wygaśnięcia, bądź rozwiązania umowy między Właścicielem Serwisu, a Firmą, Pracownik otrzymuje dostęp do Serwisu na zasadach Klienta Indywidualnego.

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

a) Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

b) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Robis Izabela Dziedzic z siedzibą w Sosnowcu, ul. Struga 1, dalej "Robis"

c) Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

d) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich modyfikacji i poprawiania, informacji o tym w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe, żądania sprostowania danych lub ograniczenia ich przetwarzania, przekazania danych danych, które Użytkownik nam dostarczył w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającycm się do odczytu maszynowego Uzytkownikowi lub innym podmiotom, jeśli jest to technicznie możliwe, a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych). Żądanie usunięcia danych należy przesłać na adres Robis@interia.pl lub użytkownik może tego dokonać własnoręcznie poprzez edycję danych umieszczonych na Portalu. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Robis odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

e) Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane dla celów prawidłowej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, m.in utrzymywanie konta, usługi Newsletter, obsługi konkursów organizowanych za pośrednictwem Portalu, obsługi ewentualnych reklamacji i roszczeń (art. 6 ust 1 it. f RODO), w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust 1 lit f RODO) oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się tylko jesli zarejestrowałeś się w Portalu i posiadasz konto. Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z konta podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne, to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

f) Dane osobowe przekazane podczas rejestracji do Portalu służą również Administratorowi do przesyłania Użytkownikom informacji na temat Portalu lub Administratora oraz o świadczonych przez Administratora usługach. W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji poprzez przesłanie takiego żądania na adres Robis@interia.pl.

g) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywanie kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

h) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

i) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśłi chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila na adres Robis@interia.pl

j) W przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim. W związku z usługami, jakie firmy zewnętrzne świadczą na rzecz Robis, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, dostawcy usług konsultingowych, prawnych lub audytowych, itp.

k) Aktywacja konta oraz oferty w Serwisie Czasatrakcji.pl i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych. Użytkownicy zezwalają na przesyłanie przez Czasatrakcji.pl.pl korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą serwisowi Czasatrakcji.pl usunięcie swoich danych z jego bazy.

l) W Portalu stosowane są pliki typu "cookies", które zbierają informacje pozwalające dostosowywać usługi i treści celem lepszego zaspokajania potrzeb Użytkowników oraz służą do opracowywania badań metrycznych i statystyk korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie plików typu "cookies" jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki przez Użytkownika.

 • W Ustawieniach Google Chrome wybieramy zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.
 • Internet Explorer: z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom ochrony przed cookies, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
 • Mozila Firefox: z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
 • Opera: z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

m) Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa, powiedz nam o tym (e-mail: Robis@interia.pl). Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce - Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych osobowych))

Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2011 10:33
Kategoria: Kategorie tekstów
Data dodania: 28 stycznia 2011 12:33

 

Uzyskanie praw edycji Atrakcji dla właścicieli Atrakcji: 
  20 zł brutto/kwartał          
Reklama na stronie Atrakcji   20 zł netto/miesiąc
Reklama na stronie tytułowej lub podstronach   skontaktuj się z nami
Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2011 12:33
Kategoria: Kategorie tekstów
Data dodania: 4 listopada 2010 09:05

Aktualne godziny otwarcia i ceny biletów na stronie internetowej Atrakcji.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2016 09:50
Kategoria: Kategorie tekstów
Data dodania: 2 listopada 2010 14:00

Mnóstwo nowości w wielu Atrakcjach!

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2010 14:00
Kategoria: Kategorie tekstów
Data dodania: 29 czerwca 2010 16:40

Regulamin odpłatnego udzielania praw edycji do wybranych pól serwisu CzasAtrakcji.pl

1. Użyte w Regulaminie pojęcia, jeżeli nic innego wyraźnie nie wynika z treści Regulaminu, oznaczają:

 • Atrakcja – miejsce, bądź obiekt opisany w Serwisie;
 • Opis pełny - opis Atrakcji lub Wydarzenia, pojawiający się na podstronie  odpowiednio Atrakcji lub Wydarzenia;
 • Opis skrócony – opis Atrakcji lub Wydarzenia pojawiający się wraz ze zdjęciem tytułowym w opcjach wyszukiwania i sortowania odpowiednio Atrakcji lub Wydarzeń;
 • Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
 • Regulamin - niniejszy dokument określający zasady odpłatnego udzielania praw edycji do wybranych pól Serwisu, w tym prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela Serwisu, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część regulaminu;
 • Reklamodawca Skojarzony – każdy reklamodawca, zainteresowany reklamą, która znajduje się w przeznaczonych do tego miejscach w obrębie opisu danej Atrakcji lub Wydarzenia;
 • Serwis – serwis internetowy CzasAtrakcji.pl;
 • Umowa - umowa pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, której przedmiotem jest świadczenie Usług na warunkach określonych w Regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym,  zawarta z chwilą uznania zapłaty za Usługę na rachunku Właściciela Serwisu;
 • Usługa - usługa polegająca na udzieleniu Użytkownikowi odpłatnie przez Właściciela Serwisu praw edycji do wybranych pól Serwisu oraz możliwości korzystania z udostępnionych funkcjonalności Serwisu, świadczona na podstawie Umowy;
 • Użytkownik - Właściciel Atrakcji, Właściciel Wydarzenia oraz Reklamodawca Skojarzony;
 • Właściciel Atrakcji – właściciel Atrakcji, bądź Osoba przez niego upoważniona, którzy w zamian za opłatę dostają prawo dostępu i edycji swojej Atrakcji;
 • Właściciel Serwisu – firma „Robis” Izabela Dziedzic, 41-200 Sosnowiec, ul. Struga 1, przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sosnowca  pod nr ewidencyjnym 35498 , REGON 273524020 , NIP 5732572891;
 • Właściciel Wydarzenia – Osoba odpowiedzialna za organizację Wydarzenia, bądź Osoba przez nią upoważniona;
 • Wydarzenie - koncert, impreza, festyn, bądź inne zdarzenie o charakterze rozrywkowym;
 • Wydarzenie Atrakcji – koncert, impreza, festyn, bądź inne zdarzenie o charakterze rozrywkowym organizowane przez Właścicieli Atrakcji i skojarzone z daną Atrakcją;
 • Skrócona reklama – miejsce na reklamę znajdujące się w obszarze Opisu pełnego Atrakcji lub Wydarzenia, powyżej galerii zdjęć.

2. Zasady świadczenia Usług

a) W zamian za odpłatność, Użytkownik uzyskuje prawo do edycji dedykowanych mu pól oraz możliwość korzystania z udostępnionych mu funkcjonalności Serwisu.

b) Prawa do edycji pól związanych z opisami Atrakcji udzielane są wyłącznie Właścicielom Atrakcji,  a przyznanie ich wymaga podania Właścicielowi Serwisu danych identyfikacyjnych w procesie rejestracji. W przypadku podania nieprawidłowych danych, Właściciel Serwisu ma prawo odmowy udzielenia praw do edycji, a jeśli zidentyfikowanie takiego zdarzenia nastąpi po zarejestrowaniu, ma prawo do usunięcia wszystkich wpisów dokonanych w Serwisie przez Właściciela Atrakcji i zablokowania mu praw do edycji, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, bez konieczności zwrotu jakiejkolwiek wniesionej przez Właściciela Atrakcji wpłaty za Usługi.

c)  Właściciel Serwisu zobowiązuje się w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania od Użytkownika formularza zgłoszeniowego, dokonać weryfikacji i na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy wysłać login i hasło umożliwiające dokonanie płatności. Okres udzielenia praw edycji, będzie się liczył od momentu uznania wpłaty Użytkownika na rachunku Właściciela Serwisu.

d) Prawa do edycji udzielane są na okres trzech miesięcy, który to może następnie ulec przedłużeniu.

e) Właściciel Serwisu ma prawo bez podawania przyczyny odmówić udzielenia praw do edycji, bądź dodania nowej Atrakcji, Wydarzenia lub reklamy.

f) Właściciel Serwisu nie ponosi konsekwencji, jeśli Użytkownik podał w formularzu zgłoszeniowym błędne dane, uniemożliwiające proces rejestracji.

3. Prawa Użytkownika.

a) Właściciel Atrakcji, w zamian za dokonaną wpłatę, otrzymuje:

i. prawo edycji Opisu skróconego,

ii. prawo edycji Opisu pełnego,

iii. prawo edycji danych teleadresowych dla swojej Atrakcji,

iv. prawo dodawania, usuwania zdjęć do galerii związanej ze swoją Atrakcją i oznaczania zdjęcia tytułowego,

v. prawo dodawania, usuwania filmów do galerii filmów związanych ze swoją Atrakcją,

vi. możliwość dodawania załączników w formacie PDF.

vii. Dodatkowo:

- Atrakcja, do której Właściciel Atrakcji wykupił prawa edycji, zostaje wyróżniona piktogramem – „Wyróżnienie”, na czas posiadania praw do edycji. Wyróżnienie będzie skutkowało priorytetem w wyświetlaniu się Atrakcji podczas sortowania i wyszukiwania, z zachowaniem alfabetycznej kolejności Atrakcji wyróżnionych.

- Wykupienie praw do edycji przez Właściciela Atrakcji, nie powoduje ograniczeń w możliwości wykupu reklam przez Reklamodawców Skojarzonych na stronie danej Atrakcji.

b) Reklamodawca Skojarzony w zamian za dokonaną wpłatę, otrzymuje:

i. Prawo do edycji dedykowanego miejsca na skróconą reklamę.

ii. Miejsce na skróconą reklamę znajduje się powyżej galerii zdjęć na stronie Opisu pełnego Atrakcji lub Wydarzenia.

iii. Dodatkowo:

- Reklamodawcy Skojarzonemu, który nie posiada własnej strony internetowej, udostępnione zostanie większe pole opisowe w formie osobnej strony, do której wejście będzie następowało z pola Skróconej reklamy z możliwością  załączania plików w formacie PDF.

- Reklamodawca Skojarzony, który posiada własną stronę internetową, może także zamieścić w polu Skróconej reklamy link do swojej strony internetowej.

c) Właściciel Wydarzenia, w zamian za dokonaną wpłatę otrzymuje:

i. prawo wprowadzenia Wydarzenia do Serwisu,

ii. prawo edycji Opisu skróconego wprowadzonego Wydarzenia,

iii. prawo edycji Opisu pełnego wprowadzonego Wydarzenia,

iv. prawo edycji danych teleadresowych,

v. prawo dodawania, usuwania zdjęć związanych z Wydarzeniem,

vi. prawo dodawania, usuwania filmów związanych z Wydarzeniem.

4. Ceny oraz okres udzielania Użytkownikom praw do edycji. 

a) Cennik za udzielenie praw do edycji dla Właścicieli Atrakcji oraz Reklamodawców Skojarzonych  jest dostępny na stronie www.czasatrakcji.pl i obejmuje trzymiesięczny okres udzielenia praw do edycji.

b) Dla Właścicieli Wydarzeń, opłata za wprowadzenie Wydarzenia do Serwisu obejmuje Wydarzenia, których czas trwania nie przekracza 3 miesięcy. W przypadku Wydarzeń trwających dłużej niż 3 miesiące, każdy kolejny okres wykupywany jest na zasadach określonych w podpunkcie (a) powyżej, czyli na kolejne okresy trzymiesięczne.

c) Okres udzielenia praw edycji biegnie od dnia uznania wpłaty Użytkownika na rachunku Właściciela Serwisu.

d) Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości wynagrodzenia za Usługi. Zmiana taka będzie obowiązywała dla każdego kolejnego okresu wykupu praw edycji, po dacie wprowadzenia zmiany.

e) Płatność za Usługi następuje z góry z wykorzystaniem serwisu Przelewy24, bądź bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu. W przypadku płatności dokonywanych bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu, moment udostępnienia praw edycji może ulec wydłużeniu, w związku z dłuższym okresem przesyłu i rejestracji wpłaty.

f) Na 7 dni  przed końcem opłaconego terminu, Serwis będzie automatycznie generował i wysyłał na podany przy rejestracji adres mailowy Użytkownika informację o zbliżającym się wygaśnięciu opłaconego terminu praw edycji.

g) W przypadku braku wpłaty prolongacyjnej i upływu terminu praw edycji, nastąpi:

 • W przypadku Właścicieli Atrakcji i Właścicieli Wydarzeń, zablokowanie praw do edycji z pozostawieniem wszystkich dokonanych do tego momentu wpisów i załączników;
 • W przypadku Reklamodawców Skojarzonych, zablokowanie praw do edycji  oraz usunięcie wszystkich dokonanych przez nich wpisów wraz z załącznikami. Zwolnione pole zostanie udostępnione innym reklamodawcom.

5. Zobowiązania i oświadczenia Użytkownika.

a) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie informacje i materiały umieszczone w Serwisie, w ramach udzielonych mu praw edycji oraz konsekwencje, które wynikają z ich umieszczenia.

b) Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawa, licencje oraz zgody do treści, rysunków, znaków graficznych i innych elementów umieszczanych w dedykowanych mu prawami edycji polach Serwisu.

c) Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania w ramach pól wykupionych do edycji informacji, których publikacja mogłaby powodować naruszenie prawa, w szczególności naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste, zawierających treść polityczną, pornograficzną, bądź naruszającą dobre obyczaje oraz wszelkich innych treści o charakterze bezprawnym.

d) W przypadku złamania powyższego zakazu Użytkownik, zobowiązuje się pokryć Właścicielowi Serwisu wszelkie koszty i naprawić szkodę (w tym pokryć utracone korzyści) związane z zamieszczeniem przez niego niedozwolonych treści. Właściciel Serwisu ma w takim przypadku prawo do natychmiastowego usunięcia wszystkich wpisów dokonanych w Serwisie przez Użytkownika i zablokowania mu praw do edycji, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, bez konieczności zwrotu jakiejkolwiek wniesionej przez Użytkownika wpłaty.

e) Każdy z Użytkowników wyraża zgodę, aby umieszczone przez niego w Serwisie treści były przez innych użytkowników Serwisu drukowane, bądź przesyłane innym Osobom, na zasadach określonych w Warunkach korzystania z Serwisu.

6. Polityka prywatności

a) Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

b) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Robis Izabela Dziedzic z siedzibą w Sosnowcu, ul. Struga 1, dalej "Robis"

c) Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

d) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich modyfikacji i poprawiania, informacji o tym w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe, żądania sprostowania danych lub ograniczenia ich przetwarzania, przekazania danych danych, które Użytkownik nam dostarczył w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającycm się do odczytu maszynowego Uzytkownikowi lub innym podmiotom, jeśli jest to technicznie możliwe, a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych). Żądanie usunięcia danych należy przesłać na adres Robis@interia.pl lub użytkownik może tego dokonać własnoręcznie poprzez edycję danych umieszczonych na Portalu. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Robis odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

e) Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane dla celów prawidłowej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, m.in utrzymywanie konta, usługi Newsletter, obsługi konkursów organizowanych za pośrednictwem Portalu, obsługi ewentualnych reklamacji i roszczeń (art. 6 ust 1 it. f RODO), w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust 1 lit f RODO) oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się tylko jesli zarejestrowałeś się w Portalu i posiadasz konto. Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z konta podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne, to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

f) Dane osobowe przekazane podczas rejestracji do Portalu służą również Administratorowi do przesyłania Użytkownikom informacji na temat Portalu lub Administratora oraz o świadczonych przez Administratora usługach. W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji poprzez przesłanie takiego żądania na adres Robis@interia.pl.

g) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywanie kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

h) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

i) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśłi chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila na adres Robis@interia.pl

j) W przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim. W związku z usługami, jakie firmy zewnętrzne świadczą na rzecz Robis, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, dostawcy usług konsultingowych, prawnych lub audytowych, itp.

k) Aktywacja konta oraz oferty w Serwisie Czasatrakcji.pl i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych. Użytkownicy zezwalają na przesyłanie przez Czasatrakcji.pl.pl korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą serwisowi Czasatrakcji.pl usunięcie swoich danych z jego bazy.

l) W Portalu stosowane są pliki typu "cookies", które zbierają informacje pozwalające dostosowywać usługi i treści celem lepszego zaspokajania potrzeb Użytkowników oraz służą do opracowywania badań metrycznych i statystyk korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie plików typu "cookies" jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki przez Użytkownika.

 • W Ustawieniach Google Chrome wybieramy zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.
 • Internet Explorer: z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom ochrony przed cookies, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
 • Mozila Firefox: z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
 • Opera: z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

m) Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa, powiedz nam o tym (e-mail: Robis@interia.pl). Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce - Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych osobowych))

7. Pozostałe ustalenia.

a) Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie mu przez Właściciela Serwisu faktur, faktur korygujących oraz duplikatów w postaci elektronicznej.

b) Strony ustalają, iż faktura za Usługę nie będzie przez Właściciela Serwisu wysyłana Użytkownikowi, lecz zostanie umieszczona na dostępnych mu stronach w Serwisie. Faktura ta będzie tam udostępniona przez okres, na jaki zostały wykupione prawa do edycji, a następnie zostanie usunięta lub zastąpiona kolejną. Brak zgłoszenia przez Użytkownika uwag do umieszczonej na dostępnych Użytkownikowi stronach Serwisu faktury w terminie 5 dni roboczych od daty jej umieszczenia jest jednoznaczny z zaakceptowaniem jej przez Strony. Użytkownik powinien we własnym zakresie przenieść fakturę na inny nośnik, bądź wydrukować przed zakończeniem tego okresu i Właściciel Serwisu nie odpowiada za niewykonanie tego obowiązku.

c) W związku z ciągłą rozbudową Serwisu i jego funkcjonalności, mogą występować okresowe niedostępności Serwisu dla użytkowników spowodowane koniecznością dokonywania aktualizacji, bądź innych zmian. Sytuacja taka nie ma wpływu zarówno na cenę, jak i na czas, na jaki Użytkownik wykupił prawa do edycji. Właściciel Serwisu zobowiązuje się prowadzić prace modernizacyjne Serwisu w taki sposób, aby niedostępność Serwisu dla Użytkowników była maksymalnie krótka.

d) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Warunków korzystania z Serwisu CzasAtrakcji.pl, w szczególności punktów 4 - 7, dostępnego pod adresem: www.czasatrakcji.pl.

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2016 09:12
Kategoria: Kategorie tekstów
Data dodania: 28 czerwca 2010 15:01

Adres do korespondencji: Firma „Robis”, 41-200 Sosnowiec, ul. A. Struga 1

E-mail: robis@interia.pl

tel 604 977 707

 

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2010 15:01
Kategoria: Kategorie tekstów
Data dodania: 9 czerwca 2010 11:13

 

 

Regulamin Serwisu www.CzasAtrakcji.pl 

 

1. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia, jeżeli nic innego wyraźnie nie wynika z treści Regulaminu, oznaczają:

 • Atrakcja - miejsce, bądź obiekt opisany w CzasAtrakcji.pl;
 • CA - „Robis” z siedzibą w Sosnowcu, przy ul.  Struga 1, przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sosnowca  pod nr ewidencyjnym 35498 , REGON 273524020 , NIP 5732572891
 • Serwis - Serwis internetowy prowadzony przez CA pod domeną www.czasatrakcji.pl;
 • Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
 • Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki Użytkowników oraz CA, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu;
 • Umowa - umowa zawarta między Użytkownikiem, a CA z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;
 • Usługa - wszelkie bezpłatne świadczenia CA na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy;
 • Użytkownik - Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;
 • Zawiadomienie – skierowana do CA wiadomość, identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/Osoby i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany; Zawiadomienie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez CA (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający Użytkownik/Osoba pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne;
 • Właściciel Atrakcji -  Osoba będąca właścicielem Atrakcji, bądź Osoba przez niego upoważniona;
 • Właściciel Wydarzenia - Osoba odpowiedzialna za organizację wydarzenia, które jest opisane w Serwisie w sekcji Kalendarz Wydarzeń, bądź Osoba przez niego upoważniona.
 • Wydarzenie - koncert, impreza, festyn, bądź inne zdarzenie o charakterze rozrywkowym.
 • Wydarzenie Atrakcji – koncert, impreza, festyn, bądź inne wydarzenie organizowane przez Właścicieli Atrakcji i skojarzone z daną Atrakcją

 

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

a) Właścicielem serwisu internetowego CzasAtrakcji.pl, jest: „Robis” z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul.  Struga 1, przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sosnowca  pod nr ewidencyjnym 35498 , REGON 273524020 , NIP 5732572891;

b) Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

c) Serwis służy propagowaniu aktywnego wypoczynku oraz opisuje wybrane, najciekawsze miejsca w Polsce, dla potrzeb Serwisu nazywane Atrakcjami.

d) Wybór miejsc, ich skategoryzowanie oraz opis i ocena, jest subiektywną decyzją CA i Użytkownicy lub osoby trzecie mogą mieć inną opinię w tym zakresie.

e) Wszelkie opisy zamieszczone w Serwisie, pochodzą z doświadczeń osób pracujących dla Serwisu  oraz ogólnie dostępnych źródeł informacji takich jak internet, przewodniki, prasa fachowa.

f) Informacje zawarte w Serwisie mają charakter poglądowy, mogą różnić się od stanu faktycznego, być niekompletne, bądź nieaktualne. CA nie jest zobowiązany do aktualizacji zawartych w nim informacji.

g) CA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w opisach Atrakcji umieszczonych w Serwisie, dodawania nowych Atrakcji, bądź usuwania istniejących.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

a) Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, działającego pod domeną http://www.czasatrakcji.pl., w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności CA jako właściciela Serwisu.

b) Regulamin nie określa zasady świadczenia przez CA w ramach Serwisu usług odpłatnych, w szczególności na rzecz Właścicieli Atrakcji, Reklamodawców Skojarzonych oraz Właścicieli Wydarzeń, jeżeli nic innego nie wynika z regulaminów świadczenia tych usług;

c) Warunkiem korzystania z Serwisu oraz Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Serwisu i Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub zaprzestać korzystania z Serwisu, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.

d) CA w ramach Serwisu, może zlecać wyspecjalizowanym firmom organizację konkursów dla Użytkowników (loterie, konkursy SMS, konkursy MMS i inne), które to będą wyłącznie odpowiedzialne za prawidłowy, zgodny z prawem ich przebieg. Konkursy te będą objęte osobnym regulaminem stworzonym przez organizatora konkursu i Użytkownik przed przystąpieniem do konkursu powinien się z nim zapoznać i go zaakceptować.

e) CA zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i z każdej  przyczyny, bez konieczności wskazywania Użytkownikom przyczyn. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem zamieszczenia jej w Serwisie. Skorzystanie z Serwisu, po zamieszczeniu w nim zmienionych warunków Regulaminu, traktowane jest jako akceptacja zmiany Regulaminu. CA nie jest zobowiązany do informowania Użytkownika w jakiejkolwiek innej formie o zmianie Regulaminu . Do obowiązków Użytkownika należy  sprawdzanie, czy postanowienia Regulaminu uległy zmianie.

f) Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Użytkownika z treścią Regulaminu oraz jego bezwarunkową akceptacją. Powyższe ma zastosowanie także do zmian w Regulaminie. 

g) Wraz z rozpoczęciem korzystania z Serwisu następuje zawarcie Umowy. Zawarcie Umowy uprawnia Użytkownika do korzystania z Serwisu oraz Usług.

h) Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
 • akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu;
 • akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie przez CA wyglądu Serwisu, jak również umieszczanie w ramach Serwisu informacji, okien, banerów, reklam, linków;
 • akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez CA zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Usług oraz na zaprzestanie prowadzenia Serwisu przez CA, a także każdej z Usług, przeniesienie praw do Serwisu oraz na podejmowanie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

i) Zabrania się wykorzystywać jakiekolwiek informacje zawarte w Serwisie w innych witrynach internetowych, bez względu na fakt, czy są one prowadzone w celach komercyjnych, czy też prywatnych. W szczególności zabrania się:

 • Kopiowania jakiejkolwiek treści Serwisu, w tym opisów, danych teleadresowych, zdjęć, filmów, itd. i umieszczania ich na jakiejkolwiek innej witrynie internetowej,
 • redystrybucji materiałów (m.in. treści opisów, zdjęć, filmów oraz innych elementów Serwisu) w celach komercyjnych, tj. takich, które powodują osiąganie korzyści materialnych.

Dopuszcza się natomiast, umieszczanie na innych witrynach internetowych odniesień, czy też linków do Serwisu, drukowanie informacji zawartych w Serwisie oraz przesyłanie informacji zawartych w Serwisie innym użytkownikom, poprzez funkcje zainstalowane w Serwisie.

j) Zabrania się korzystania z Serwisu każdemu, kto ze względu na wiek, bądź inne ograniczenia, nie jest w stanie skutecznie zawrzeć Umowy z CA oraz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 

4. PRAWA AUTORSKIE I NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH

a) Serwis zawiera materiały, w tym zdjęcia, które pochodzą ze źródeł własnych oraz innych dostępnych witryn internetowych, które nie zostały oznaczone jako dzieło i tym samym nie są chronione prawami autorskimi.

b) Serwis zawiera również materiały, w tym zdjęcia, które pochodzą od Właścicieli Atrakcji, Właścicieli Wydarzeń oraz innych Osób publikujących je w Serwisie, które ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu ich publikacji, to jest z wyłączeniem CA.  

c) Serwis zawiera także filmy, które pochodzą z witryny You Tube i ta witryna posiada wszelkie prawa własności do tych filmów. Filmy te zostały zamieszczone w Serwisie, aby Użytkownik, za pomocą witryny You Tube, mógł uzyskać większą informację o budzącej jego zainteresowanie Atrakcji zamieszczonej w Serwisie.

d) W przypadku, gdyby Użytkownik Serwisu zauważył w nim jakiekolwiek informacje, zdjęcia, filmy, bądź inne treści, które byłyby chronione prawami autorskimi, bądź naruszały czyjeś  dobra osobiste lub byłyby bezprawne z innej przyczyny, zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania Zawiadomienia  do Serwisu poprzez wysłanie maila na adres podany w zakładce „Kontakt”.

e) Użytkownik Serwisu, wysyłając Zawiadomienie, zobowiązany jest zamieścić w zawiadomieniu następujące wymagane informacje, które posłużą CA do oceny zasadności Zawiadomienia:

 • Szczegółowe dane osobowe, pozwalające na identyfikację osoby wysyłającej wniosek, wraz z adresem zwrotnym.
 • Precyzyjne wyjaśnienie, która treść zamieszczona w Serwisie spowodowała złamanie praw autorskich, bądź naruszenie dóbr osobistych.
 • Wyjaśnienie dlaczego nastąpiło i na czym polega złamanie praw autorskich, bądź naruszenie dóbr osobistych.
 • Przepisy, bądź dokumentację potwierdzająca posiadanie praw autorskich do zamieszczonych w Serwisie informacji.

f) Zawiadomienia, bez elementów opisanych w punkcie 4e, nie będą przez CA rozpatrywane.

g) CA zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia treści łamiących czyjeś prawa autorskie, bądź naruszających dobra osobiste lub bezprawnych z innej przyczyny, jeśli będą istniały przesłanki, że zostały one zamieszczone w Serwisie wbrew obowiązującym przepisom i rzeczywiście nastąpiło złamanie, w szczególności praw autorskich czy też naruszenie dóbr osobistych. Za niezwłoczne usunięcie, rozumie się okres 3 dni roboczych od momentu otrzymania Zawiadomienia, w którym to czasie CA  dokona sprawdzenia Zawiadomienia i podejmie decyzję o jego zasadności. Usunięcie treści z Serwisu w powyższym terminie sprawia, iż wygasają w stosunku do CA wszelkie roszczenia związane z ich publikacją w Serwisie.

h) Użytkownik  przyjmuje do wiadomości, iż pola Serwisu, udostępnione są przez CA Właścicielom Atrakcji, Właścicielom Wydarzeń lub innym Osobom do edycji. CA nie odpowiada za treści zamieszczone przez te podmioty i nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne szkody  poniesione przez Użytkowników, w związku z zamieszczonymi przez te podmioty treściami. Jeśli jednak, Użytkownik zauważy, iż treści te łamią prawa autorskie, bądź dobra osobiste, to zobowiązany jest poinformować o tym CA  w trybie opisanym w punktach 4 (d) – (e).

i) Prawa autorskie do wszelkich opisów i opracowań zawartych w Serwisie należą do CA i zabronione jest ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody CA.

 

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

a) Użytkownik, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji związanej z wykorzystaniem informacji zawartej w Serwisie powinien we własnym zakresie sprawdzić prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych tam informacji. CA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za szkody poniesione przez Użytkownika, w związku z błędnymi, bądź niekompletnymi informacjami zawartymi w Serwisie.

b) CA nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią lub ingerencją Użytkownika bądź osoby trzeciej, z którą nie odpowiada, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych Użytkownika.

c) CA nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkownika z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania przez CA zmian i ulepszeń w Serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną w miarę możliwości powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem

d) CA nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w Serwisie przez Właścicieli Atrakcji, Właścicieli Wydarzeń oraz inne Osoby. Właściciel Atrakcji, Właściciel Wydarzenia oraz inne Osoby, które umieszczają w Serwisie jakiekolwiek treści, ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Użytkowników za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniem w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem danych lub nieprawdziwych bądź nierzetelnych danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich

e) Treści umieszczane w Serwisie przez Właścicieli Atrakcji, Właścicieli Wydarzeń oraz inne Osoby nie są poglądami i opiniami CA.

f) CA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opublikowania przez Właściciela Atrakcji, Właściciela Wydarzenia lub inną Osobę, jakichkolwiek treści lub danych, w szczególności utworów, w tym zdjęć lub wizerunku. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Właściciel Atrakcji, Właściciel Wydarzenia lub inna Osoba, która dokonała publikacji w Serwisie.

g) Wyłączną odpowiedzialność za organizację konkursów w Serwisie ponosi organizator konkursu.

6. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU i POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

a) Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz konta poczty elektronicznej.

b) W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

c) Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika elektronicznie na adres CA: biuro@czasatrakcji.pl.

d) Reklamacje będą rozpatrywane przez CA w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

e) CA zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikają one z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.

f) CA pozostawi bez rozpoznania reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.

7.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

a) Regulamin podlega prawu polskiemu.

b) Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.czasatrakcji.pl/pl/articles/1/warunki-korzystania-z-serwisu-czasatrakcji-pl.html

c) Zawarte w Regulaminie odniesienia do:

 • danej Osoby są również odniesieniami do jej przedstawicieli i następców prawnych;
 • punktu, paragrafu, innej jednostki redakcyjnej lub załącznika, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, są odniesieniami do punktów lub paragrafów Regulaminu bądź załączników do Regulaminu.

d) W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników oraz CA.

e) Nagłówki w Regulaminie nie mają wpływu na interpretację jego treści. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

f) Jakikolwiek spór pomiędzy Użytkownikiem a CA związany z lub odnoszący się do Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby CA.

8. REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM CZASATRAKCJI.PL

a) Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

b) W konkursach mogą brać udział tylko osoby zarejestrowane w serwisie CzasAtrakcji.pl

c) Nagrody w konkursach przyznawane są dla osób, które jako pierwsze nadeślą prawidłową odpowiedź na adres: konkurs@czasatrakcji.pl. O kolejności decyduje moment wejścia maila na serwer CzasAtrakcji.pl. W każdym konkursie będzie podawana liczba osób którym zostaną przyznane nagrody oraz rodzaje nagród. Zarówno liczba nagradzanych, jak i rodzaje nagród będą się różniły dla każdego z konkursów.

d) Pytania konkursowe będą zamieszczane na stronie głównej CzasAtrakcji.pl oraz na fanpage-u portalu Facebook. Pytania będą umieszczane w różnych godzinach w ciągu 7 dni tygodnia.

e) Odpowiedzi należy wysyłać z tego samego adresu mailowego, który został użyty do rejestracji na CzasAtrakcji.pl. Zgodność adresu jest wymogiem uznania wygranej w konkursie.

f) Osoby które wygrają konkurs, zostaną mailowo poinformowane przez CzasAtrakcji.pl o sposobie odbioru nagrody oraz w celach identyfikacyjnych mogą zostać poproszone o podanie danych osobowych. W przypadku braku potwierdzenia odbioru nagrody  przez zwycięzcę konkursu (mailowo, telefonicznie lub osobiście) w okresie 7 dni od wygranej, nagroda przepada.

g) Wszelkie uwagi do konkursu, bądź reklamacje prosimy kierować na skrzynkę konkurs@czasatrakcji.pl.

h) Nagrody fundowane są przez właścicieli poszczeólnych Atrakcji biorących udział w konkursie. CzasAtrakcji.pl zajmuje się jedynie organizacją konkursów i nie bierze odpowiedzialności za jakość obsługi uczestników konkursu w danej Atrakcji.

i) Uczestnictwo w konkursie oznacza automatyczne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez właściciela serwisu CzasAtrakcji.pl w zakresie niezbędnym do przeprowadzeniu konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

a) Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

b) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Robis Izabela Dziedzic z siedzibą w Sosnowcu, ul. Struga 1, dalej "Robis"

c) Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

d) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich modyfikacji i poprawiania, informacji o tym w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe, żądania sprostowania danych lub ograniczenia ich przetwarzania, przekazania danych danych, które Użytkownik nam dostarczył w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającycm się do odczytu maszynowego Uzytkownikowi lub innym podmiotom, jeśli jest to technicznie możliwe, a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych). Żądanie usunięcia danych należy przesłać na adres Robis@interia.pl lub użytkownik może tego dokonać własnoręcznie poprzez edycję danych umieszczonych na Portalu. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Robis odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

e) Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane dla celów prawidłowej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, m.in utrzymywanie konta, usługi Newsletter, obsługi konkursów organizowanych za pośrednictwem Portalu, obsługi ewentualnych reklamacji i roszczeń (art. 6 ust 1 it. f RODO), w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust 1 lit f RODO) oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się tylko jesli zarejestrowałeś się w Portalu i posiadasz konto. Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z konta podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne, to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

f) Dane osobowe przekazane podczas rejestracji do Portalu służą również Administratorowi do przesyłania Użytkownikom informacji na temat Portalu lub Administratora oraz o świadczonych przez Administratora usługach. W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji poprzez przesłanie takiego żądania na adres Robis@interia.pl.

g) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywanie kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

h) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

i) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśłi chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila na adres Robis@interia.pl

j) W przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim. W związku z usługami, jakie firmy zewnętrzne świadczą na rzecz Robis, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, dostawcy usług konsultingowych, prawnych lub audytowych, itp.

k) Aktywacja konta oraz oferty w Serwisie Czasatrakcji.pl i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych. Użytkownicy zezwalają na przesyłanie przez Czasatrakcji.pl.pl korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą serwisowi Czasatrakcji.pl usunięcie swoich danych z jego bazy.

l) W Portalu stosowane są pliki typu "cookies", które zbierają informacje pozwalające dostosowywać usługi i treści celem lepszego zaspokajania potrzeb Użytkowników oraz służą do opracowywania badań metrycznych i statystyk korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie plików typu "cookies" jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki przez Użytkownika.

 • W Ustawieniach Google Chrome wybieramy zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.
 • Internet Explorer: z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom ochrony przed cookies, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
 • Mozila Firefox: z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
 • Opera: z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

m) Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa, powiedz nam o tym (e-mail: Robis@interia.pl). Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce - Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych osobowych))

Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2010 11:13


7 artykułów tej kategorii
Zapisz jako pdf
Poleć znajomemu
Drukuj
Subskrybuj rss