Regulamin serwisu CzasAtrakcji.pl

 

 

Regulamin Serwisu www.CzasAtrakcji.pl 

 

1. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia, jeżeli nic innego wyraźnie nie wynika z treści Regulaminu, oznaczają:

 • Atrakcja - miejsce, bądź obiekt opisany w CzasAtrakcji.pl;
 • CA - „Robis” z siedzibą w Sosnowcu, przy ul.  Struga 1, przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sosnowca  pod nr ewidencyjnym 35498 , REGON 273524020 , NIP 5732572891
 • Serwis - Serwis internetowy prowadzony przez CA pod domeną www.czasatrakcji.pl;
 • Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
 • Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki Użytkowników oraz CA, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu;
 • Umowa - umowa zawarta między Użytkownikiem, a CA z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;
 • Usługa - wszelkie bezpłatne świadczenia CA na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy;
 • Użytkownik - Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;
 • Zawiadomienie – skierowana do CA wiadomość, identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/Osoby i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany; Zawiadomienie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez CA (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający Użytkownik/Osoba pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne;
 • Właściciel Atrakcji -  Osoba będąca właścicielem Atrakcji, bądź Osoba przez niego upoważniona;
 • Właściciel Wydarzenia - Osoba odpowiedzialna za organizację wydarzenia, które jest opisane w Serwisie w sekcji Kalendarz Wydarzeń, bądź Osoba przez niego upoważniona.
 • Wydarzenie - koncert, impreza, festyn, bądź inne zdarzenie o charakterze rozrywkowym.
 • Wydarzenie Atrakcji – koncert, impreza, festyn, bądź inne wydarzenie organizowane przez Właścicieli Atrakcji i skojarzone z daną Atrakcją

 

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

a) Właścicielem serwisu internetowego CzasAtrakcji.pl, jest: „Robis” z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul.  Struga 1, przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sosnowca  pod nr ewidencyjnym 35498 , REGON 273524020 , NIP 5732572891;

b) Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

c) Serwis służy propagowaniu aktywnego wypoczynku oraz opisuje wybrane, najciekawsze miejsca w Polsce, dla potrzeb Serwisu nazywane Atrakcjami.

d) Wybór miejsc, ich skategoryzowanie oraz opis i ocena, jest subiektywną decyzją CA i Użytkownicy lub osoby trzecie mogą mieć inną opinię w tym zakresie.

e) Wszelkie opisy zamieszczone w Serwisie, pochodzą z doświadczeń osób pracujących dla Serwisu  oraz ogólnie dostępnych źródeł informacji takich jak internet, przewodniki, prasa fachowa.

f) Informacje zawarte w Serwisie mają charakter poglądowy, mogą różnić się od stanu faktycznego, być niekompletne, bądź nieaktualne. CA nie jest zobowiązany do aktualizacji zawartych w nim informacji.

g) CA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w opisach Atrakcji umieszczonych w Serwisie, dodawania nowych Atrakcji, bądź usuwania istniejących.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

a) Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, działającego pod domeną http://www.czasatrakcji.pl., w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności CA jako właściciela Serwisu.

b) Regulamin nie określa zasady świadczenia przez CA w ramach Serwisu usług odpłatnych, w szczególności na rzecz Właścicieli Atrakcji, Reklamodawców Skojarzonych oraz Właścicieli Wydarzeń, jeżeli nic innego nie wynika z regulaminów świadczenia tych usług;

c) Warunkiem korzystania z Serwisu oraz Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Serwisu i Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub zaprzestać korzystania z Serwisu, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.

d) CA w ramach Serwisu, może zlecać wyspecjalizowanym firmom organizację konkursów dla Użytkowników (loterie, konkursy SMS, konkursy MMS i inne), które to będą wyłącznie odpowiedzialne za prawidłowy, zgodny z prawem ich przebieg. Konkursy te będą objęte osobnym regulaminem stworzonym przez organizatora konkursu i Użytkownik przed przystąpieniem do konkursu powinien się z nim zapoznać i go zaakceptować.

e) CA zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i z każdej  przyczyny, bez konieczności wskazywania Użytkownikom przyczyn. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem zamieszczenia jej w Serwisie. Skorzystanie z Serwisu, po zamieszczeniu w nim zmienionych warunków Regulaminu, traktowane jest jako akceptacja zmiany Regulaminu. CA nie jest zobowiązany do informowania Użytkownika w jakiejkolwiek innej formie o zmianie Regulaminu . Do obowiązków Użytkownika należy  sprawdzanie, czy postanowienia Regulaminu uległy zmianie.

f) Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Użytkownika z treścią Regulaminu oraz jego bezwarunkową akceptacją. Powyższe ma zastosowanie także do zmian w Regulaminie. 

g) Wraz z rozpoczęciem korzystania z Serwisu następuje zawarcie Umowy. Zawarcie Umowy uprawnia Użytkownika do korzystania z Serwisu oraz Usług.

h) Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
 • akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu;
 • akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie przez CA wyglądu Serwisu, jak również umieszczanie w ramach Serwisu informacji, okien, banerów, reklam, linków;
 • akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez CA zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Usług oraz na zaprzestanie prowadzenia Serwisu przez CA, a także każdej z Usług, przeniesienie praw do Serwisu oraz na podejmowanie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

i) Zabrania się wykorzystywać jakiekolwiek informacje zawarte w Serwisie w innych witrynach internetowych, bez względu na fakt, czy są one prowadzone w celach komercyjnych, czy też prywatnych. W szczególności zabrania się:

 • Kopiowania jakiejkolwiek treści Serwisu, w tym opisów, danych teleadresowych, zdjęć, filmów, itd. i umieszczania ich na jakiejkolwiek innej witrynie internetowej,
 • redystrybucji materiałów (m.in. treści opisów, zdjęć, filmów oraz innych elementów Serwisu) w celach komercyjnych, tj. takich, które powodują osiąganie korzyści materialnych.

Dopuszcza się natomiast, umieszczanie na innych witrynach internetowych odniesień, czy też linków do Serwisu, drukowanie informacji zawartych w Serwisie oraz przesyłanie informacji zawartych w Serwisie innym użytkownikom, poprzez funkcje zainstalowane w Serwisie.

j) Zabrania się korzystania z Serwisu każdemu, kto ze względu na wiek, bądź inne ograniczenia, nie jest w stanie skutecznie zawrzeć Umowy z CA oraz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 

4. PRAWA AUTORSKIE I NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH

a) Serwis zawiera materiały, w tym zdjęcia, które pochodzą ze źródeł własnych oraz innych dostępnych witryn internetowych, które nie zostały oznaczone jako dzieło i tym samym nie są chronione prawami autorskimi.

b) Serwis zawiera również materiały, w tym zdjęcia, które pochodzą od Właścicieli Atrakcji, Właścicieli Wydarzeń oraz innych Osób publikujących je w Serwisie, które ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu ich publikacji, to jest z wyłączeniem CA.  

c) Serwis zawiera także filmy, które pochodzą z witryny You Tube i ta witryna posiada wszelkie prawa własności do tych filmów. Filmy te zostały zamieszczone w Serwisie, aby Użytkownik, za pomocą witryny You Tube, mógł uzyskać większą informację o budzącej jego zainteresowanie Atrakcji zamieszczonej w Serwisie.

d) W przypadku, gdyby Użytkownik Serwisu zauważył w nim jakiekolwiek informacje, zdjęcia, filmy, bądź inne treści, które byłyby chronione prawami autorskimi, bądź naruszały czyjeś  dobra osobiste lub byłyby bezprawne z innej przyczyny, zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania Zawiadomienia  do Serwisu poprzez wysłanie maila na adres podany w zakładce „Kontakt”.

e) Użytkownik Serwisu, wysyłając Zawiadomienie, zobowiązany jest zamieścić w zawiadomieniu następujące wymagane informacje, które posłużą CA do oceny zasadności Zawiadomienia:

 • Szczegółowe dane osobowe, pozwalające na identyfikację osoby wysyłającej wniosek, wraz z adresem zwrotnym.
 • Precyzyjne wyjaśnienie, która treść zamieszczona w Serwisie spowodowała złamanie praw autorskich, bądź naruszenie dóbr osobistych.
 • Wyjaśnienie dlaczego nastąpiło i na czym polega złamanie praw autorskich, bądź naruszenie dóbr osobistych.
 • Przepisy, bądź dokumentację potwierdzająca posiadanie praw autorskich do zamieszczonych w Serwisie informacji.

f) Zawiadomienia, bez elementów opisanych w punkcie 4e, nie będą przez CA rozpatrywane.

g) CA zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia treści łamiących czyjeś prawa autorskie, bądź naruszających dobra osobiste lub bezprawnych z innej przyczyny, jeśli będą istniały przesłanki, że zostały one zamieszczone w Serwisie wbrew obowiązującym przepisom i rzeczywiście nastąpiło złamanie, w szczególności praw autorskich czy też naruszenie dóbr osobistych. Za niezwłoczne usunięcie, rozumie się okres 3 dni roboczych od momentu otrzymania Zawiadomienia, w którym to czasie CA  dokona sprawdzenia Zawiadomienia i podejmie decyzję o jego zasadności. Usunięcie treści z Serwisu w powyższym terminie sprawia, iż wygasają w stosunku do CA wszelkie roszczenia związane z ich publikacją w Serwisie.

h) Użytkownik  przyjmuje do wiadomości, iż pola Serwisu, udostępnione są przez CA Właścicielom Atrakcji, Właścicielom Wydarzeń lub innym Osobom do edycji. CA nie odpowiada za treści zamieszczone przez te podmioty i nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne szkody  poniesione przez Użytkowników, w związku z zamieszczonymi przez te podmioty treściami. Jeśli jednak, Użytkownik zauważy, iż treści te łamią prawa autorskie, bądź dobra osobiste, to zobowiązany jest poinformować o tym CA  w trybie opisanym w punktach 4 (d) – (e).

i) Prawa autorskie do wszelkich opisów i opracowań zawartych w Serwisie należą do CA i zabronione jest ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody CA.

 

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

a) Użytkownik, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji związanej z wykorzystaniem informacji zawartej w Serwisie powinien we własnym zakresie sprawdzić prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych tam informacji. CA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za szkody poniesione przez Użytkownika, w związku z błędnymi, bądź niekompletnymi informacjami zawartymi w Serwisie.

b) CA nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią lub ingerencją Użytkownika bądź osoby trzeciej, z którą nie odpowiada, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych Użytkownika.

c) CA nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkownika z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania przez CA zmian i ulepszeń w Serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną w miarę możliwości powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem

d) CA nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w Serwisie przez Właścicieli Atrakcji, Właścicieli Wydarzeń oraz inne Osoby. Właściciel Atrakcji, Właściciel Wydarzenia oraz inne Osoby, które umieszczają w Serwisie jakiekolwiek treści, ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Użytkowników za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniem w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem danych lub nieprawdziwych bądź nierzetelnych danych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich

e) Treści umieszczane w Serwisie przez Właścicieli Atrakcji, Właścicieli Wydarzeń oraz inne Osoby nie są poglądami i opiniami CA.

f) CA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opublikowania przez Właściciela Atrakcji, Właściciela Wydarzenia lub inną Osobę, jakichkolwiek treści lub danych, w szczególności utworów, w tym zdjęć lub wizerunku. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Właściciel Atrakcji, Właściciel Wydarzenia lub inna Osoba, która dokonała publikacji w Serwisie.

g) Wyłączną odpowiedzialność za organizację konkursów w Serwisie ponosi organizator konkursu.

6. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU i POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

a) Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz konta poczty elektronicznej.

b) W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

c) Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika elektronicznie na adres CA: biuro@czasatrakcji.pl.

d) Reklamacje będą rozpatrywane przez CA w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

e) CA zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikają one z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.

f) CA pozostawi bez rozpoznania reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.

7.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

a) Regulamin podlega prawu polskiemu.

b) Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.czasatrakcji.pl/pl/articles/1/warunki-korzystania-z-serwisu-czasatrakcji-pl.html

c) Zawarte w Regulaminie odniesienia do:

 • danej Osoby są również odniesieniami do jej przedstawicieli i następców prawnych;
 • punktu, paragrafu, innej jednostki redakcyjnej lub załącznika, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, są odniesieniami do punktów lub paragrafów Regulaminu bądź załączników do Regulaminu.

d) W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników oraz CA.

e) Nagłówki w Regulaminie nie mają wpływu na interpretację jego treści. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

f) Jakikolwiek spór pomiędzy Użytkownikiem a CA związany z lub odnoszący się do Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby CA.

8. REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM CZASATRAKCJI.PL

a) Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

b) W konkursach mogą brać udział tylko osoby zarejestrowane w serwisie CzasAtrakcji.pl

c) Nagrody w konkursach przyznawane są dla osób, które jako pierwsze nadeślą prawidłową odpowiedź na adres: konkurs@czasatrakcji.pl. O kolejności decyduje moment wejścia maila na serwer CzasAtrakcji.pl. W każdym konkursie będzie podawana liczba osób którym zostaną przyznane nagrody oraz rodzaje nagród. Zarówno liczba nagradzanych, jak i rodzaje nagród będą się różniły dla każdego z konkursów.

d) Pytania konkursowe będą zamieszczane na stronie głównej CzasAtrakcji.pl oraz na fanpage-u portalu Facebook. Pytania będą umieszczane w różnych godzinach w ciągu 7 dni tygodnia.

e) Odpowiedzi należy wysyłać z tego samego adresu mailowego, który został użyty do rejestracji na CzasAtrakcji.pl. Zgodność adresu jest wymogiem uznania wygranej w konkursie.

f) Osoby które wygrają konkurs, zostaną mailowo poinformowane przez CzasAtrakcji.pl o sposobie odbioru nagrody oraz w celach identyfikacyjnych mogą zostać poproszone o podanie danych osobowych. W przypadku braku potwierdzenia odbioru nagrody  przez zwycięzcę konkursu (mailowo, telefonicznie lub osobiście) w okresie 7 dni od wygranej, nagroda przepada.

g) Wszelkie uwagi do konkursu, bądź reklamacje prosimy kierować na skrzynkę konkurs@czasatrakcji.pl.

h) Nagrody fundowane są przez właścicieli poszczeólnych Atrakcji biorących udział w konkursie. CzasAtrakcji.pl zajmuje się jedynie organizacją konkursów i nie bierze odpowiedzialności za jakość obsługi uczestników konkursu w danej Atrakcji.

i) Uczestnictwo w konkursie oznacza automatyczne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez właściciela serwisu CzasAtrakcji.pl w zakresie niezbędnym do przeprowadzeniu konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

a) Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

b) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Robis Izabela Dziedzic z siedzibą w Sosnowcu, ul. Struga 1, dalej "Robis"

c) Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

d) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich modyfikacji i poprawiania, informacji o tym w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe, żądania sprostowania danych lub ograniczenia ich przetwarzania, przekazania danych danych, które Użytkownik nam dostarczył w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającycm się do odczytu maszynowego Uzytkownikowi lub innym podmiotom, jeśli jest to technicznie możliwe, a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych). Żądanie usunięcia danych należy przesłać na adres Robis@interia.pl lub użytkownik może tego dokonać własnoręcznie poprzez edycję danych umieszczonych na Portalu. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Robis odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

e) Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane dla celów prawidłowej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, m.in utrzymywanie konta, usługi Newsletter, obsługi konkursów organizowanych za pośrednictwem Portalu, obsługi ewentualnych reklamacji i roszczeń (art. 6 ust 1 it. f RODO), w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust 1 lit f RODO) oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się tylko jesli zarejestrowałeś się w Portalu i posiadasz konto. Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z konta podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne, to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

f) Dane osobowe przekazane podczas rejestracji do Portalu służą również Administratorowi do przesyłania Użytkownikom informacji na temat Portalu lub Administratora oraz o świadczonych przez Administratora usługach. W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji poprzez przesłanie takiego żądania na adres Robis@interia.pl.

g) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywanie kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

h) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

i) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśłi chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila na adres Robis@interia.pl

j) W przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim. W związku z usługami, jakie firmy zewnętrzne świadczą na rzecz Robis, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, dostawcy usług konsultingowych, prawnych lub audytowych, itp.

k) Aktywacja konta oraz oferty w Serwisie Czasatrakcji.pl i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych. Użytkownicy zezwalają na przesyłanie przez Czasatrakcji.pl.pl korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą serwisowi Czasatrakcji.pl usunięcie swoich danych z jego bazy.

l) W Portalu stosowane są pliki typu "cookies", które zbierają informacje pozwalające dostosowywać usługi i treści celem lepszego zaspokajania potrzeb Użytkowników oraz służą do opracowywania badań metrycznych i statystyk korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie plików typu "cookies" jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki przez Użytkownika.

 • W Ustawieniach Google Chrome wybieramy zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.
 • Internet Explorer: z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom ochrony przed cookies, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
 • Mozila Firefox: z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
 • Opera: z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

m) Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa, powiedz nam o tym (e-mail: Robis@interia.pl). Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce - Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych osobowych))

Zapisz jako pdf
Poleć znajomemu
Drukuj
Subskrybuj rss