Regulamin odpłatnego udzielania praw edycji do wybranych pól serwisu

Regulamin odpłatnego udzielania praw edycji do wybranych pól serwisu CzasAtrakcji.pl

1. Użyte w Regulaminie pojęcia, jeżeli nic innego wyraźnie nie wynika z treści Regulaminu, oznaczają:

 • Atrakcja – miejsce, bądź obiekt opisany w Serwisie;
 • Opis pełny - opis Atrakcji lub Wydarzenia, pojawiający się na podstronie  odpowiednio Atrakcji lub Wydarzenia;
 • Opis skrócony – opis Atrakcji lub Wydarzenia pojawiający się wraz ze zdjęciem tytułowym w opcjach wyszukiwania i sortowania odpowiednio Atrakcji lub Wydarzeń;
 • Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
 • Regulamin - niniejszy dokument określający zasady odpłatnego udzielania praw edycji do wybranych pól Serwisu, w tym prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela Serwisu, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część regulaminu;
 • Reklamodawca Skojarzony – każdy reklamodawca, zainteresowany reklamą, która znajduje się w przeznaczonych do tego miejscach w obrębie opisu danej Atrakcji lub Wydarzenia;
 • Serwis – serwis internetowy CzasAtrakcji.pl;
 • Umowa - umowa pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, której przedmiotem jest świadczenie Usług na warunkach określonych w Regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym,  zawarta z chwilą uznania zapłaty za Usługę na rachunku Właściciela Serwisu;
 • Usługa - usługa polegająca na udzieleniu Użytkownikowi odpłatnie przez Właściciela Serwisu praw edycji do wybranych pól Serwisu oraz możliwości korzystania z udostępnionych funkcjonalności Serwisu, świadczona na podstawie Umowy;
 • Użytkownik - Właściciel Atrakcji, Właściciel Wydarzenia oraz Reklamodawca Skojarzony;
 • Właściciel Atrakcji – właściciel Atrakcji, bądź Osoba przez niego upoważniona, którzy w zamian za opłatę dostają prawo dostępu i edycji swojej Atrakcji;
 • Właściciel Serwisu – firma „Robis” Izabela Dziedzic, 41-200 Sosnowiec, ul. Struga 1, przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sosnowca  pod nr ewidencyjnym 35498 , REGON 273524020 , NIP 5732572891;
 • Właściciel Wydarzenia – Osoba odpowiedzialna za organizację Wydarzenia, bądź Osoba przez nią upoważniona;
 • Wydarzenie - koncert, impreza, festyn, bądź inne zdarzenie o charakterze rozrywkowym;
 • Wydarzenie Atrakcji – koncert, impreza, festyn, bądź inne zdarzenie o charakterze rozrywkowym organizowane przez Właścicieli Atrakcji i skojarzone z daną Atrakcją;
 • Skrócona reklama – miejsce na reklamę znajdujące się w obszarze Opisu pełnego Atrakcji lub Wydarzenia, powyżej galerii zdjęć.

2. Zasady świadczenia Usług

a) W zamian za odpłatność, Użytkownik uzyskuje prawo do edycji dedykowanych mu pól oraz możliwość korzystania z udostępnionych mu funkcjonalności Serwisu.

b) Prawa do edycji pól związanych z opisami Atrakcji udzielane są wyłącznie Właścicielom Atrakcji,  a przyznanie ich wymaga podania Właścicielowi Serwisu danych identyfikacyjnych w procesie rejestracji. W przypadku podania nieprawidłowych danych, Właściciel Serwisu ma prawo odmowy udzielenia praw do edycji, a jeśli zidentyfikowanie takiego zdarzenia nastąpi po zarejestrowaniu, ma prawo do usunięcia wszystkich wpisów dokonanych w Serwisie przez Właściciela Atrakcji i zablokowania mu praw do edycji, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, bez konieczności zwrotu jakiejkolwiek wniesionej przez Właściciela Atrakcji wpłaty za Usługi.

c)  Właściciel Serwisu zobowiązuje się w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania od Użytkownika formularza zgłoszeniowego, dokonać weryfikacji i na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy wysłać login i hasło umożliwiające dokonanie płatności. Okres udzielenia praw edycji, będzie się liczył od momentu uznania wpłaty Użytkownika na rachunku Właściciela Serwisu.

d) Prawa do edycji udzielane są na okres trzech miesięcy, który to może następnie ulec przedłużeniu.

e) Właściciel Serwisu ma prawo bez podawania przyczyny odmówić udzielenia praw do edycji, bądź dodania nowej Atrakcji, Wydarzenia lub reklamy.

f) Właściciel Serwisu nie ponosi konsekwencji, jeśli Użytkownik podał w formularzu zgłoszeniowym błędne dane, uniemożliwiające proces rejestracji.

3. Prawa Użytkownika.

a) Właściciel Atrakcji, w zamian za dokonaną wpłatę, otrzymuje:

i. prawo edycji Opisu skróconego,

ii. prawo edycji Opisu pełnego,

iii. prawo edycji danych teleadresowych dla swojej Atrakcji,

iv. prawo dodawania, usuwania zdjęć do galerii związanej ze swoją Atrakcją i oznaczania zdjęcia tytułowego,

v. prawo dodawania, usuwania filmów do galerii filmów związanych ze swoją Atrakcją,

vi. możliwość dodawania załączników w formacie PDF.

vii. Dodatkowo:

- Atrakcja, do której Właściciel Atrakcji wykupił prawa edycji, zostaje wyróżniona piktogramem – „Wyróżnienie”, na czas posiadania praw do edycji. Wyróżnienie będzie skutkowało priorytetem w wyświetlaniu się Atrakcji podczas sortowania i wyszukiwania, z zachowaniem alfabetycznej kolejności Atrakcji wyróżnionych.

- Wykupienie praw do edycji przez Właściciela Atrakcji, nie powoduje ograniczeń w możliwości wykupu reklam przez Reklamodawców Skojarzonych na stronie danej Atrakcji.

b) Reklamodawca Skojarzony w zamian za dokonaną wpłatę, otrzymuje:

i. Prawo do edycji dedykowanego miejsca na skróconą reklamę.

ii. Miejsce na skróconą reklamę znajduje się powyżej galerii zdjęć na stronie Opisu pełnego Atrakcji lub Wydarzenia.

iii. Dodatkowo:

- Reklamodawcy Skojarzonemu, który nie posiada własnej strony internetowej, udostępnione zostanie większe pole opisowe w formie osobnej strony, do której wejście będzie następowało z pola Skróconej reklamy z możliwością  załączania plików w formacie PDF.

- Reklamodawca Skojarzony, który posiada własną stronę internetową, może także zamieścić w polu Skróconej reklamy link do swojej strony internetowej.

c) Właściciel Wydarzenia, w zamian za dokonaną wpłatę otrzymuje:

i. prawo wprowadzenia Wydarzenia do Serwisu,

ii. prawo edycji Opisu skróconego wprowadzonego Wydarzenia,

iii. prawo edycji Opisu pełnego wprowadzonego Wydarzenia,

iv. prawo edycji danych teleadresowych,

v. prawo dodawania, usuwania zdjęć związanych z Wydarzeniem,

vi. prawo dodawania, usuwania filmów związanych z Wydarzeniem.

4. Ceny oraz okres udzielania Użytkownikom praw do edycji. 

a) Cennik za udzielenie praw do edycji dla Właścicieli Atrakcji oraz Reklamodawców Skojarzonych  jest dostępny na stronie www.czasatrakcji.pl i obejmuje trzymiesięczny okres udzielenia praw do edycji.

b) Dla Właścicieli Wydarzeń, opłata za wprowadzenie Wydarzenia do Serwisu obejmuje Wydarzenia, których czas trwania nie przekracza 3 miesięcy. W przypadku Wydarzeń trwających dłużej niż 3 miesiące, każdy kolejny okres wykupywany jest na zasadach określonych w podpunkcie (a) powyżej, czyli na kolejne okresy trzymiesięczne.

c) Okres udzielenia praw edycji biegnie od dnia uznania wpłaty Użytkownika na rachunku Właściciela Serwisu.

d) Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości wynagrodzenia za Usługi. Zmiana taka będzie obowiązywała dla każdego kolejnego okresu wykupu praw edycji, po dacie wprowadzenia zmiany.

e) Płatność za Usługi następuje z góry z wykorzystaniem serwisu Przelewy24, bądź bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu. W przypadku płatności dokonywanych bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu, moment udostępnienia praw edycji może ulec wydłużeniu, w związku z dłuższym okresem przesyłu i rejestracji wpłaty.

f) Na 7 dni  przed końcem opłaconego terminu, Serwis będzie automatycznie generował i wysyłał na podany przy rejestracji adres mailowy Użytkownika informację o zbliżającym się wygaśnięciu opłaconego terminu praw edycji.

g) W przypadku braku wpłaty prolongacyjnej i upływu terminu praw edycji, nastąpi:

 • W przypadku Właścicieli Atrakcji i Właścicieli Wydarzeń, zablokowanie praw do edycji z pozostawieniem wszystkich dokonanych do tego momentu wpisów i załączników;
 • W przypadku Reklamodawców Skojarzonych, zablokowanie praw do edycji  oraz usunięcie wszystkich dokonanych przez nich wpisów wraz z załącznikami. Zwolnione pole zostanie udostępnione innym reklamodawcom.

5. Zobowiązania i oświadczenia Użytkownika.

a) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie informacje i materiały umieszczone w Serwisie, w ramach udzielonych mu praw edycji oraz konsekwencje, które wynikają z ich umieszczenia.

b) Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawa, licencje oraz zgody do treści, rysunków, znaków graficznych i innych elementów umieszczanych w dedykowanych mu prawami edycji polach Serwisu.

c) Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania w ramach pól wykupionych do edycji informacji, których publikacja mogłaby powodować naruszenie prawa, w szczególności naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste, zawierających treść polityczną, pornograficzną, bądź naruszającą dobre obyczaje oraz wszelkich innych treści o charakterze bezprawnym.

d) W przypadku złamania powyższego zakazu Użytkownik, zobowiązuje się pokryć Właścicielowi Serwisu wszelkie koszty i naprawić szkodę (w tym pokryć utracone korzyści) związane z zamieszczeniem przez niego niedozwolonych treści. Właściciel Serwisu ma w takim przypadku prawo do natychmiastowego usunięcia wszystkich wpisów dokonanych w Serwisie przez Użytkownika i zablokowania mu praw do edycji, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, bez konieczności zwrotu jakiejkolwiek wniesionej przez Użytkownika wpłaty.

e) Każdy z Użytkowników wyraża zgodę, aby umieszczone przez niego w Serwisie treści były przez innych użytkowników Serwisu drukowane, bądź przesyłane innym Osobom, na zasadach określonych w Warunkach korzystania z Serwisu.

6. Pozostałe ustalenia.

a) Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie mu przez Właściciela Serwisu faktur, faktur korygujących oraz duplikatów w postaci elektronicznej.

b) Strony ustalają, iż faktura za Usługę nie będzie przez Właściciela Serwisu wysyłana Użytkownikowi, lecz zostanie umieszczona na dostępnych mu stronach w Serwisie. Faktura ta będzie tam udostępniona przez okres, na jaki zostały wykupione prawa do edycji, a następnie zostanie usunięta lub zastąpiona kolejną. Brak zgłoszenia przez Użytkownika uwag do umieszczonej na dostępnych Użytkownikowi stronach Serwisu faktury w terminie 5 dni roboczych od daty jej umieszczenia jest jednoznaczny z zaakceptowaniem jej przez Strony. Użytkownik powinien we własnym zakresie przenieść fakturę na inny nośnik, bądź wydrukować przed zakończeniem tego okresu i Właściciel Serwisu nie odpowiada za niewykonanie tego obowiązku.

c) W związku z ciągłą rozbudową Serwisu i jego funkcjonalności, mogą występować okresowe niedostępności Serwisu dla użytkowników spowodowane koniecznością dokonywania aktualizacji, bądź innych zmian. Sytuacja taka nie ma wpływu zarówno na cenę, jak i na czas, na jaki Użytkownik wykupił prawa do edycji. Właściciel Serwisu zobowiązuje się prowadzić prace modernizacyjne Serwisu w taki sposób, aby niedostępność Serwisu dla Użytkowników była maksymalnie krótka.

d) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Warunków korzystania z Serwisu CzasAtrakcji.pl, w szczególności punktów 4 - 6, dostępnego pod adresem: www.czasatrakcji.pl.

Zapisz jako pdf
Poleć znajomemu
Drukuj
Subskrybuj rss