Regulamin dla Pracowników i Klientów Indywidualnych

Regulamin dla Pracowników i Klientów Indywidualnych

 

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia, jeżeli nic innego wyraźnie nie wynika z treści Regulaminu, oznaczają:

 • Program Partnerski – program motywacyjny „MultiAtrakcja&Integracja” skierowany do Pracowników w ramach umowy między Właścicielem Serwisu, a Firmą i polegający na udzieleniu Pracownikom upustu na Usługi w wysokości ustalonej dla Pracowników;
 • Odpowiednik Programu Partnerskiego – program skierowany do Klientów Indywidualnych, polegający na udzieleniu im przez Użytkowników upustu na Usługi w wysokości do 10%;
 • Firma – podmiot, nie będący Atrakcją Partnerską, który uczestniczy w Programie Partnerskim;
 • Pracownik – osoba fizyczna, której Firma przyznała prawo do korzystania z Programu Partnerskiego i dla której Właściciel Serwisu wygenerował login i hasło uprawniające do zalogowania w Serwisie i korzystania z upustów na Usługi;
 • Klient Indywidualny – osoba fizyczna, nie będąca Pracownikiem, która dokonała rejestracji w Serwisie i tym samym nabyła prawo do upustów przeznaczonych dla Klientów Indywidualnych w ramach Odpowiednika Programu Partnerskiego.
 • Atrakcja Partnerska – impreza, miejsce, bądź obiekt opisany w Serwisie, w ramach których Użytkownik świadczy Usługi;
 • Użytkownik - właściciel Atrakcji Partnerskiej, bądź Osoba przez niego upoważniona;
 • Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
 • Serwis – serwis internetowy CzasAtrakcji.pl;
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania przez Pracowników, osoby towarzyszące oraz Klientów Indywidualnych z Programu Partnerskiego oraz Odpowiednika Programu Partnerskiego, w tym prawa i obowiązki Pracowników oraz Klientów Indywidualnych;
 • Usługa – każda usługa świadczona przez Użytkownika w ramach Atrakcji Partnerskiej, na jaką Użytkownik udzielił Pracownikom, osobom im towarzyszącym oraz Klientom Indywidualnym upusty;
 • Właściciel Serwisu – firma „Robis” Izabela Dziedzic, 41-200 Sosnowiec, ul. Struga 1, przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sosnowca  pod nr ewidencyjnym 35498, REGON 273524020, NIP 5732572891;

 

2.  ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRACOWNIKÓW ORAZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

a) Liczba i rodzaj Atrakcji Partnerskich oraz liczba, rodzaj i ceny Usług mogą ulegać zmianie. Pracownik oraz Klient Indywidualny oświadczają, iż zrzekają się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu w stosunku do Właściciela Serwisu.

b) Warunkiem skorzystania z upustu na Usługę w ramach Atrakcji Partnerskiej będzie okazanie Użytkownikowi kuponu rabatowego wydrukowanego z Serwisu oraz dowolnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego, że Pracownik lub Klient Indywidualny jest właścicielem danego kuponu rabatowego. Osoby towarzyszące Pracownikowi w liczbie nieprzekraczającej 5 osób, mogą wykorzystać przysługujący im upust wysokości 10% tylko w przypadku jednoczesnego wykorzystania kuponu rabatowego przez Pracownika w danej Atrakcji Partnerskiej.

c) Pracownik oraz Klient Indywidualny nie mogą przenosić uprawnień do upustów wynikających z kuponu rabatowego na osobę trzecią pod rygorem bezterminowego odebrania praw do uczestniczenia w Programie Partnerskim i/lub Odpowiedniku Programu Partnerskiego. Właściciel Serwisu może w takim przypadku żądać od Pracownika lub Klienta Indywidualnego naprawienia poniesionej szkody oraz zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł. Dopuszczalne jest natomiast, aby Pracownik przeniósł prawa wynikające z kuponu rabatowego na osobę trzecią po spełnieniu warunków Punktu 2 (b) oraz 2 (m).

d) Posiadanie kuponu rabatowego nie oznacza rezerwacji Usługi. Pracownik oraz Klient Indywidualny we własnym zakresie powinni dokonać rezerwacji Usługi przez bezpośredni kontakt z Użytkownikiem. W przypadku niektórych Atrakcji Partnerskich, kupon rabatowy może nie zostać zrealizowany bez wcześniejszej rezerwacji. Ryzyko w tym zakresie obciąża Pracownika i Klienta Indywidualnego.

e) Upusty w ramach Programu Partnerskiego, a także Odpowiednika Programu Partnerskiego nie sumują się.

f) W celu uzyskania rabatu właściwego dla Wejścia Grupowego, konieczne jest, aby wszyscy Pracownicy posiadali kupony rabatowe wydrukowane w tym samym dniu. Data wydruku jest wskazana na każdym kuponie rabatowym.

g) Kupony rabatowe mogą być realizowane we wskazanym na nich okresie ważności, czyli terminie do 7 dni od daty ich wydrukowania.

h) Pracownik będzie mógł w ramach danej Atrakcji Partnerskiej zrealizować tylko jeden kupon rabatowy dziennie. Nie ma limitu w zakresie wykorzystywania danego dnia przez jednego Pracownika oraz Klienta Indywidualnego kuponów rabatowych w różnych Atrakcjach Partnerskich.

i) Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za zachowanie Użytkownika, zarówno wobec Pracowników, osób im towarzyszących jak i Klientów Indywidualnych, w szczególności Właściciel Serwisu nie odpowiada za jakość Atrakcji Partnerskich oraz Usług, a także za jakość informacji umieszczonych przez Użytkownika w opisie Atrakcji Partnerskiej.

j) Właściciel Serwisu może odebrać Pracownikowi oraz Klientowi Indywidualnemu prawo do korzystania z Programu Partnerskiego oraz Odpowiednika Programu Partnerskiego blokując jego login i hasło, w przypadku uzasadnionych podejrzeń w stosunku do  Pracownika lub Klienta Indywidualnego o działanie niezgodne z Regulaminem.

k) Właściciel Serwisu zobowiązuje się dbać o sprawność techniczną Serwisu umożliwiającą Pracownikom na korzystanie z Programu Partnerskiego oraz Klientom Indywidualnym z Odpowiednika Programu Partnerskiego. Właściciel Serwisu jest zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przyczynami niezależnymi od Właściciela Serwisu oraz przerwy związane modernizacjami lub innymi koniecznymi ingerencjami w Serwis w celu poprawy jego funkcjonowania, bądź naprawy zidentyfikowanych błędów w działaniu. Sytuacja ta nie ma wpływu na czas, na jaki Pracownicy i Klienci Indywidualni otrzymali prawa do uczestniczenia w Programie Partnerskim i Odpowiedniku Programu Partnerskiego. Właściciel Serwisu zobowiązuje się prowadzić prace modernizacyjne Serwisu w taki sposób, aby niedostępność Serwisu dla Pracowników i Klientów Indywidualnych była maksymalnie krótka.

l) Pracownik oraz Klient Indywidualny zobowiązani są przestrzegać regulaminu obowiązującego w Atrakcji Partnerskiej, z której Usług korzystają.

m) W przypadku korzystania z rabatu właściwego dla Wejścia Grupowego, warunkiem wykorzystania kuponu rabatowego przez Pracownika jest złożenie własnoręcznego podpisu w Atrakcji Partnerskiej zgodnego z kartą wzorów podpisów przekazaną Właścicielowi Serwisu przez Firmę. Właściciel Serwisu ma prawo wprowadzić konieczność dodatkowych potwierdzeń wykorzystania kuponów rabatowych przez Pracowników.

n) W sprawach nieuregulowanych w Umowie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu serwisu www.czasatrakcji.pl, dostępnego pod adresem: www.czasatrakcji.pl oraz Zasady działania Programu Partnerskiego będące załącznikiem do umowy między Firmą zatrudniającą Pracownika a Właścicielem Serwisu (Firma zobowiązana jest udostępnić Pracownikom Zasady działania programu Partnerskiego). W pozostałych kwestiach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

o) Pracownik uczestniczy w programie Partnerskim w okresie na jaki Firma podpisała umowę z Właścicielem Serwisu. W momencie wygaśnięcia, bądź rozwiązania umowy między Właścicielem Serwisu, a Firmą, Pracownik otrzymuje dostęp do Serwisu na zasadach Klienta Indywidualnego.

p) Akceptując Regulamin Pracownik oraz Klient Indywidualny wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 roku (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

Zapisz jako pdf
Poleć znajomemu
Drukuj
Subskrybuj rss