Regulamin dla Pracowników i Klientów Indywidualnych

Regulamin dla Pracowników i Klientów Indywidualnych

 

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia, jeżeli nic innego wyraźnie nie wynika z treści Regulaminu, oznaczają:

 • Program Partnerski – program motywacyjny „MultiAtrakcja&Integracja” skierowany do Pracowników w ramach umowy między Właścicielem Serwisu, a Firmą i polegający na udzieleniu Pracownikom upustu na Usługi w wysokości ustalonej dla Pracowników;
 • Odpowiednik Programu Partnerskiego – program skierowany do Klientów Indywidualnych, polegający na udzieleniu im przez Użytkowników upustu na Usługi w wysokości do 10%;
 • Firma – podmiot, nie będący Atrakcją Partnerską, który uczestniczy w Programie Partnerskim;
 • Pracownik – osoba fizyczna, której Firma przyznała prawo do korzystania z Programu Partnerskiego i dla której Właściciel Serwisu wygenerował login i hasło uprawniające do zalogowania w Serwisie i korzystania z upustów na Usługi;
 • Klient Indywidualny – osoba fizyczna, nie będąca Pracownikiem, która dokonała rejestracji w Serwisie i tym samym nabyła prawo do upustów przeznaczonych dla Klientów Indywidualnych w ramach Odpowiednika Programu Partnerskiego.
 • Atrakcja Partnerska – impreza, miejsce, bądź obiekt opisany w Serwisie, w ramach których Użytkownik świadczy Usługi;
 • Użytkownik - właściciel Atrakcji Partnerskiej, bądź Osoba przez niego upoważniona;
 • Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
 • Serwis – serwis internetowy CzasAtrakcji.pl;
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania przez Pracowników, osoby towarzyszące oraz Klientów Indywidualnych z Programu Partnerskiego oraz Odpowiednika Programu Partnerskiego, w tym prawa i obowiązki Pracowników oraz Klientów Indywidualnych;
 • Usługa – każda usługa świadczona przez Użytkownika w ramach Atrakcji Partnerskiej, na jaką Użytkownik udzielił Pracownikom, osobom im towarzyszącym oraz Klientom Indywidualnym upusty;
 • Właściciel Serwisu – firma „Robis” Izabela Dziedzic, 41-200 Sosnowiec, ul. Struga 1, przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sosnowca  pod nr ewidencyjnym 35498, REGON 273524020, NIP 5732572891;

 

2.  ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRACOWNIKÓW ORAZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

a) Liczba i rodzaj Atrakcji Partnerskich oraz liczba, rodzaj i ceny Usług mogą ulegać zmianie. Pracownik oraz Klient Indywidualny oświadczają, iż zrzekają się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu w stosunku do Właściciela Serwisu.

b) Warunkiem skorzystania z upustu na Usługę w ramach Atrakcji Partnerskiej będzie okazanie Użytkownikowi kuponu rabatowego wydrukowanego z Serwisu oraz dowolnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego, że Pracownik lub Klient Indywidualny jest właścicielem danego kuponu rabatowego. Osoby towarzyszące Pracownikowi w liczbie nieprzekraczającej 5 osób, mogą wykorzystać przysługujący im upust wysokości 10% tylko w przypadku jednoczesnego wykorzystania kuponu rabatowego przez Pracownika w danej Atrakcji Partnerskiej.

c) Pracownik oraz Klient Indywidualny nie mogą przenosić uprawnień do upustów wynikających z kuponu rabatowego na osobę trzecią pod rygorem bezterminowego odebrania praw do uczestniczenia w Programie Partnerskim i/lub Odpowiedniku Programu Partnerskiego. Właściciel Serwisu może w takim przypadku żądać od Pracownika lub Klienta Indywidualnego naprawienia poniesionej szkody oraz zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł. Dopuszczalne jest natomiast, aby Pracownik przeniósł prawa wynikające z kuponu rabatowego na osobę trzecią po spełnieniu warunków Punktu 2 (b) oraz 2 (m).

d) Posiadanie kuponu rabatowego nie oznacza rezerwacji Usługi. Pracownik oraz Klient Indywidualny we własnym zakresie powinni dokonać rezerwacji Usługi przez bezpośredni kontakt z Użytkownikiem. W przypadku niektórych Atrakcji Partnerskich, kupon rabatowy może nie zostać zrealizowany bez wcześniejszej rezerwacji. Ryzyko w tym zakresie obciąża Pracownika i Klienta Indywidualnego.

e) Upusty w ramach Programu Partnerskiego, a także Odpowiednika Programu Partnerskiego nie sumują się.

f) W celu uzyskania rabatu właściwego dla Wejścia Grupowego, konieczne jest, aby wszyscy Pracownicy posiadali kupony rabatowe wydrukowane w tym samym dniu. Data wydruku jest wskazana na każdym kuponie rabatowym.

g) Kupony rabatowe mogą być realizowane we wskazanym na nich okresie ważności, czyli terminie do 7 dni od daty ich wydrukowania.

h) Pracownik będzie mógł w ramach danej Atrakcji Partnerskiej zrealizować tylko jeden kupon rabatowy dziennie. Nie ma limitu w zakresie wykorzystywania danego dnia przez jednego Pracownika oraz Klienta Indywidualnego kuponów rabatowych w różnych Atrakcjach Partnerskich.

i) Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za zachowanie Użytkownika, zarówno wobec Pracowników, osób im towarzyszących jak i Klientów Indywidualnych, w szczególności Właściciel Serwisu nie odpowiada za jakość Atrakcji Partnerskich oraz Usług, a także za jakość informacji umieszczonych przez Użytkownika w opisie Atrakcji Partnerskiej.

j) Właściciel Serwisu może odebrać Pracownikowi oraz Klientowi Indywidualnemu prawo do korzystania z Programu Partnerskiego oraz Odpowiednika Programu Partnerskiego blokując jego login i hasło, w przypadku uzasadnionych podejrzeń w stosunku do  Pracownika lub Klienta Indywidualnego o działanie niezgodne z Regulaminem.

k) Właściciel Serwisu zobowiązuje się dbać o sprawność techniczną Serwisu umożliwiającą Pracownikom na korzystanie z Programu Partnerskiego oraz Klientom Indywidualnym z Odpowiednika Programu Partnerskiego. Właściciel Serwisu jest zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przyczynami niezależnymi od Właściciela Serwisu oraz przerwy związane modernizacjami lub innymi koniecznymi ingerencjami w Serwis w celu poprawy jego funkcjonowania, bądź naprawy zidentyfikowanych błędów w działaniu. Sytuacja ta nie ma wpływu na czas, na jaki Pracownicy i Klienci Indywidualni otrzymali prawa do uczestniczenia w Programie Partnerskim i Odpowiedniku Programu Partnerskiego. Właściciel Serwisu zobowiązuje się prowadzić prace modernizacyjne Serwisu w taki sposób, aby niedostępność Serwisu dla Pracowników i Klientów Indywidualnych była maksymalnie krótka.

l) Pracownik oraz Klient Indywidualny zobowiązani są przestrzegać regulaminu obowiązującego w Atrakcji Partnerskiej, z której Usług korzystają.

m) W przypadku korzystania z rabatu właściwego dla Wejścia Grupowego, warunkiem wykorzystania kuponu rabatowego przez Pracownika jest złożenie własnoręcznego podpisu w Atrakcji Partnerskiej zgodnego z kartą wzorów podpisów przekazaną Właścicielowi Serwisu przez Firmę. Właściciel Serwisu ma prawo wprowadzić konieczność dodatkowych potwierdzeń wykorzystania kuponów rabatowych przez Pracowników.

n) W sprawach nieuregulowanych w Umowie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu serwisu www.czasatrakcji.pl, dostępnego pod adresem: www.czasatrakcji.pl oraz Zasady działania Programu Partnerskiego będące załącznikiem do umowy między Firmą zatrudniającą Pracownika a Właścicielem Serwisu (Firma zobowiązana jest udostępnić Pracownikom Zasady działania programu Partnerskiego). W pozostałych kwestiach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

o) Pracownik uczestniczy w programie Partnerskim w okresie na jaki Firma podpisała umowę z Właścicielem Serwisu. W momencie wygaśnięcia, bądź rozwiązania umowy między Właścicielem Serwisu, a Firmą, Pracownik otrzymuje dostęp do Serwisu na zasadach Klienta Indywidualnego.

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

a) Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

b) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Robis Izabela Dziedzic z siedzibą w Sosnowcu, ul. Struga 1, dalej "Robis"

c) Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

d) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich modyfikacji i poprawiania, informacji o tym w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe, żądania sprostowania danych lub ograniczenia ich przetwarzania, przekazania danych danych, które Użytkownik nam dostarczył w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającycm się do odczytu maszynowego Uzytkownikowi lub innym podmiotom, jeśli jest to technicznie możliwe, a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych). Żądanie usunięcia danych należy przesłać na adres Robis@interia.pl lub użytkownik może tego dokonać własnoręcznie poprzez edycję danych umieszczonych na Portalu. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Robis odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

e) Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane dla celów prawidłowej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, m.in utrzymywanie konta, usługi Newsletter, obsługi konkursów organizowanych za pośrednictwem Portalu, obsługi ewentualnych reklamacji i roszczeń (art. 6 ust 1 it. f RODO), w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust 1 lit f RODO) oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się tylko jesli zarejestrowałeś się w Portalu i posiadasz konto. Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z konta podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne, to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

f) Dane osobowe przekazane podczas rejestracji do Portalu służą również Administratorowi do przesyłania Użytkownikom informacji na temat Portalu lub Administratora oraz o świadczonych przez Administratora usługach. W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji poprzez przesłanie takiego żądania na adres Robis@interia.pl.

g) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywanie kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

h) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

i) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśłi chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila na adres Robis@interia.pl

j) W przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim. W związku z usługami, jakie firmy zewnętrzne świadczą na rzecz Robis, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, dostawcy usług konsultingowych, prawnych lub audytowych, itp.

k) Aktywacja konta oraz oferty w Serwisie Czasatrakcji.pl i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych. Użytkownicy zezwalają na przesyłanie przez Czasatrakcji.pl.pl korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą serwisowi Czasatrakcji.pl usunięcie swoich danych z jego bazy.

l) W Portalu stosowane są pliki typu "cookies", które zbierają informacje pozwalające dostosowywać usługi i treści celem lepszego zaspokajania potrzeb Użytkowników oraz służą do opracowywania badań metrycznych i statystyk korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie plików typu "cookies" jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki przez Użytkownika.

 • W Ustawieniach Google Chrome wybieramy zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.
 • Internet Explorer: z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom ochrony przed cookies, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
 • Mozila Firefox: z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
 • Opera: z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

m) Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa, powiedz nam o tym (e-mail: Robis@interia.pl). Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce - Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych osobowych))

Zapisz jako pdf
Poleć znajomemu
Drukuj
Subskrybuj rss